FULLSTAR 2024

Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu Námestie A. Hlinku 14, Ružomberok vyhlasuje VII. ročník speváckej súťaže v populárnom speve „FULLSTAR 2024“ ktorá sa uskutoční dňa 12. marca 2024 v  priestoroch Kina Kultúra na ul. A. Bernoláka č.1 v Ružomberku a v priestoroch ZUŠ Ľudovíta Fullu na Námestí A. Hlinku 14 v Ružomberku

Organizačné pokyny

 • Vyplniť elektronickú prihlášku najneskôr do 9. februára (piatok) 2024
 • Zaplatiť účastnícky poplatok!
 • Podmienkou účasti je vopred zaslať kvalitnú nahrávku hudobného sprievodu v mp3 formáte s menom súťažiaceho a názvom skladby najneskôr do 9. 2. 2024 na emailovú adresu: fullstarspev@gmail.com
 • Predmet správy NAHRÁVKA MP3 a do popisu v emaili uviesť: meno súťažiaceho, veková kategória, názov piesne!

Podmienky

 • Súťaž je určená pre žiakov ZŠ, SŠ, ZUŠ a CVČ od 7 rokov
 • Spieva sa jedna populárna alebo detská pop pieseň na mikrofón s hudobným
  podkladom
 • Vekové kategórie:
  • I. kategória: 7 – 9 rokov
  • II. kategória: 10 – 12 rokov
  • III. kategória 13 – 15 rokov
  • IV. kategória 16 – 18 rokov
  • V. kategória 19 – 25 rokov
 • O zaradení do kategórie rozhoduje dátum narodenia súťažiaceho v deň konania súťaže tj. 12.3.2024

Účastnícky poplatok

 • Účastnícky poplatok: súťažiaci žiak – 25 € / pedagóg – 15 €
 • prosíme uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu:
  IBAN: SK59 7500 0000 0040 3036 1497 VS: 120324
 • Poplatok zahŕňa – náklady spojené s organizáciou súťaže, občerstvenie a obed.
 • Cestovné hradí vysielajúca organizácia.
 • Stornovanie účasti je možné do 1. marca (piatok) 2024. Po tomto termíne prihláseným účastníkom zaniká nárok na vrátenie poplatkov z organizačných dôvodov usporiadateľa súťaže.
 • Súčasťou VII. ročníka Fullstar 2024 bude zhodnotenie výsledkov a výkonov súťažiacich s Mgr. Janou Daňovou, ktorá je známa ako hlasový pedagóg z TV show „TVOJA TVÁR ZNIE POVEDOME“ a „SUPERSTAR“
 • V prípade väčšieho záujmu súťažiacich budú k dispozícii dve súťažné poroty a dve súťažné miestnosti.
 • Porotu zostavuje organizátor súťaže. Žiaci budú hodnotení v pásmach – zlatom, striebornom, bronzovom.
 • Poradie súťažiacich vo všetkých kategóriách bude tentokrát určené podľa abecedného poradia v bulletine
 • Prosíme, zvážiť výber piesne pre žiaka po obsahovej a textovej stránke, vyhýbať sa nevhodnému textu, či typu piesne. Zlý výber môže následne ovplyvniť hodnotenie žiaka!
 • Bližšie informácie o súťaži Vám radi poskytneme na tel.čísle: 0903 488 985 alebo emailom
  na adrese: zusruzomberok@zusfullu.sk
 • Presný časový harmonogram oznámime všetkým prihláseným po uzatvorení prihlášok.

© 2023 všetky práva vyhradené | vytvorené doubll.org