Elokované pracoviská

Pedagogický zbor

Dokumenty

História

História Hudobnej školy v Ružomberku, ako sa škola pôvodne volala, sa píše od 1. septembra 1953. Pri jej zrode stáli Miloš Dunaj – učiteľ Dvanásťročnej strednej školy v Ružomberku, Ján Pavlík – riaditeľ Liptovského múzea a knižný inšpektor Štefan Juráš, ktorý sa následne stal jej prvým riaditeľom. Na začiatku bola škola situovaná v priestoroch Vyššej priemyselnej školy strojníckej. Hneď v nasledujúcom roku sa premiestnila do budovy Jedenásťročnej strednej školy, kde disponovala trinástimi miestnosťami. Ďalšie sťahovanie školy prebehlo v roku 1961/62, kedy bola na dlhých štyridsať rokov umiestnená do priestorov bývalého Jezuitského kláštora. Zmeny v politickom smerovaní štátu boli dôvodom k sťahovaniu školy v roku 2001. Vtedy sa riaditeľstvo a časť hudobného odboru presťahovali do Mederlyho vily na Námestí Andreja Hlinku a časť hudobného odboru provizórne fungovala v budove zimného štadióna. Výtvarný a tanečný odbor dočasne získal priestory v basketbalovej hale na ulici Plavisko. V roku 2005 škola získala budovu bývalej Materskej školy na Obvodovej ceste, ktorá sa stala novým domovom pre výtvarný a tanečný odbor, časť hudobného odboru a literárno-dramatický odbor. Po Štefanovi Jurášovi sa od 1. októbra 1958 stal riaditeľom školy Jozef Potočár. 8. septembra 1960 ho vystriedal Martin Žákovič a v školskom roku 1972/1973 prevzal funkciu riaditeľa Jozef Rógel. Jeho nasledovníkom bol Jozef Koma, ktorý po zmene spoločenských pomerov začal svoju činnosť ako riaditeľ v školskom roku 1991/1992. V školskom roku 2003/2004 sa stala prvou riaditeľkou Renáta Androvičová, od ktorej v roku 2007/2008 prevzal funkciu Marcel Dúbravec. Názov Hudobná škola verne odzrkadľoval že školu tvoril iba hudobný odbor. Pri založení pracovali v škole oddelenia – klavírne, husľové a akordeónové. 

V prvom roku činnosti mala škola 218 žiakov. Jej prvými absolventmi boli iba klaviristi. Postupne sa hudobný odbor rozrástol o spevácke, dychové a gitarové oddelenie. V 90-tych rokoch sa začala vyučovať aj organová hra. V školskom roku 1961/1962 vznikol v rámci školy výtvarný a o rok neskôr pribudol aj literárno – dramatický odbor. V roku 1969 sa škola prvý raz uvádza ako Ľudová škola umenia. Kvôli rastúcemu záujmu uchádzačov o štúdium vznikli v roku 1972/1973 detašované triedy v Liptovskej Teplej a v Ľubochni. V roku 1989/1990 boli ĽŠU vyňaté z kategórie školských zariadení a 1. januára 1991 bola škola premenovaná na Základnú umeleckú školu. Čestný názov Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu bol škole udelený 30. septembra 2009. 1. januára 2013 získala škola právnu subjektivitu. Dôležitú úlohu v histórii školy zohrali všetci zamestnanci, ktorí svojou tvorivou prácou formovali a skvalitňovali jej úroveň. ZUŠ Ľ. Fullu svojím vzdelávacím programom v štyroch odboroch dokáže osloviť 869 žiakov. Množstvom a kvalitou prezentačných vystúpení sa výrazne podieľa na kultúrnom živote mesta Ružomberok.

© 2023 všetky práva vyhradené | vytvorené doubll.org